Visele Nu Au Termen Limita
publicitate
Stiri
Anunţ de participare la licitaţie pentru închirieri spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT) la Reghin

Primăria Municipiului Reghin anunță pe site-ul instituției condițiile de participare la licitație pentru închirieri spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT). 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL REGHIN,…

Primăria Municipiului Reghin anunță pe site-ul instituției condițiile de participare la licitație pentru închirieri spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT).

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL REGHIN, str. P-ta Petru Maior nr.41, tel.0265/511.112, fax: 0265/512.542, email: office@primariareghin.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, situat în Cartierul Unirii, în vederea amplasării unei rulote.

1 lot de teren în suprafață de 5 mp.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din OG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local .

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, str. P-ța Petru Maior nr.41

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Reghin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei/documentație și se va achita la Caseria instituției.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2020 ora  14,00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2020 ora 11,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Centrul de Informare al Cetățeanului, cam. Str.P-ța Petru Maior nr.41

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.01.2020, ora 12,00 sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.01.2020

 

 

 

About the author

Related Posts

Leave a comment